(Boot (re-boot چیست؟

بوت شدن (یا بوت شدن مجدد) این است که سیستم عامل را روی رایانه بارگذاری و اولیه کنید. به عنوان راه اندازی رایانه خود از آن فکر کنید. در ویندوز می توانید از کلیدهای ترکیبی CTRL و ALT و DEL به عنوان یک بوت "نرم" استفاده کنید. این بدان معناست که مجدداً رایانه را به جای خاموش یا روشن کردن کامل آن ، مجدداً راه اندازی کنید ، که ممکن است در برخی شرایط به دیسک سخت رایانه شما آسیب برساند.