Boolean operators یا اپراتورهای بولی چیست؟

Boolean operators یا اپراتورهای بولی چیست؟
ا اپراتورهای بولی
boolean-or-nor-and

بیشتر موتورهای جستجو (به عنوان مثال Google) به شما امکان می دهند با استفاده از کلماتی مانند "و" ، "یا" و "نه" جستجوی خود را محدود کنید یا آن را خاص تر کنید. این کلمات به دلیل منشاء اصطلاحات در منطق به عنوان اپراتورهای بولی شناخته می شوند.