جرایم سایبری چیست | امنیت سایبری چیست

جرایم سایبری چیست | امنیت سایبری چیست
جرایم سایبری چیست

Cybercrime یا جرایم سایبری

جرائم سایبری هر نوع فعالیت غیرقانونی است که انجام می شود (یا به شدت متکی است) در رایانه. هزاران نوع جنایت در فضای مجازی وجود دارد که از آن جمله می توان به هجوم شبکه ، سرقت هویت و گسترش ویروس های رایانه ای اشاره کرد.

Cybersecurity یا امنیت سایبری

امنیت سایبری به اقداماتی گفته می شود که برای محافظت از رایانه ، دستگاه یا شبکه شما در برابر جرایم سایبری قرار دارند. این امر مستلزم جلوگیری از دسترسی ناخواسته و غیرمجاز ، تغییر و آسیب زدن است.