CAD یا Computer-aided design چیست؟

CAD یا Computer-aided design چیست؟
CAD

CAD نوعی نرم افزاری است که به کاربران امکان می دهد طراحی و مدل سازی۲D  و ۳D (دوبعدی وسه بعدی)  را ایجاد کنند. CAD توسط معماران ، مهندسان ، هنرمندان و سایر متخصصان برای ایجاد نقشه های دقیق فنی استفاده می شود.