Compression یا فشرده سازی چیست؟

Compression یا فشرده سازی چیست؟
Compression

فشرده سازی ، کاهش اندازه پرونده است. فایل های فشرده شده حافظه کمتری را به خود اختصاص می دهند و سریعتر از طریق اینترنت بارگیری یا ارسال می شوند.

درباره کامپرس کردن